Satzung

S T A N O V Y
Spolku svätého Cyrila a Metoda
Spolok sv. Cyrila a Metoda vznikol z túžob a obetí gréckokatolíckych veriacich na Slovensku v roku 1941 pod názvom Jednota sv. Cyrila a Metoda s cieľom zveľaďovať dedičstvo slovanských apoštolov a vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. V roku 1950 bola činnosť spolku násilne prerušená.
§1
Základné ustanovenia
1. Spolok sv. Cyrila a Metoda /ďalej len SSCM/ je náboženským, kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov v Slovenskej republike.
2. SSCM je právnickou osobou a má svoj znak. Znakom spolku je trojramenný (osmičlenný) kríž s vyobrazením sv. Cyrila a sv. Metoda po boku kríža, uzatvorený tromi navzájom spojenými kružnicami v tvare trojlístka. Je prílohou č.1 stanov spolku.
3. SSCM rozvíja svoju náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi v Slovenskej republike aj v zahraničí v úsilí zachovať a zveľaďovať dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy a upevňovať náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov.
4. SSCM má celoštátnu pôsobnosť.
5. Sídlom SSCM sú Michalovce. Adresa spolku je: Hollého č. 4, 07101 Michalovce.
§2
Hlavné úlohy
1. SSCM napomáha formovať náboženský profil a náboženské presvedčenie veriacich byzantsko – slovanského obradu v duchu cyrilo-metodskej tradície. Posilňuje a upevňuje ich príslušnosť k všeobecnej Cirkvi, k Svätému Otcovi, rímskemu pápežovi. Rozvíja ich vzťah k vlasti a národu.
2. SSCM vytvára podmienky pre rozvoj náboženskej, kultúrnej, výchovnej a záujmovej aktivity gréckokatolíkov. Buduje členskú základňu.
3. SSCM rozvíja aktivitu v oblasti náboženského a kultúrneho života aj medzi gréckokatolíkmi, ktorí žijú v zahraničí. Nadväzuje s nimi kontakty a rozvíja ich náboženské a národné povedomie.
4. SSCM rozvíja aktivitu aj v oblasti edičnej a vydavateľskej.
5. SSCM v rámci svojej pôsobnosti vydáva periodické a neperiodické publikácie.
6. SSCM v duchu ekumenizmu spolupracuje s inými náboženskými spoločnosťami a organizáciami.
§3
Organizačné členenie SSCM
1. Organizačnú základňu tvorí členská a inštitucionálna zložka.
2. Najvyšším orgánom členskej základne je valné zhromaždenie.
3. Najvyšším orgánom inštitucionálnej základne je výbor SSCM.
4. Výkonným orgánom SSCM je predsedníctvo na čele s predsedom.
§4
Pracoviská SSCM
1. Strediskami náboženskej, kultúrnej, výchovnej a organizačnej aktivity SSCM sú organizačné útvary zamerané na:
a. prehlbovanie náboženského a kultúrneho života gréckokatolíkov v duchu odkazu sv. Cyrila a Metoda
b. výskum a dokumentáciu dejín a života gréckokatolíckej cirkvi
c. organizáciu členskej základne
d. vydavateľskú a edičnú činnosť
§5
Členstvo a členské
1. SSCM má štyri druhy členov: zakladajúcich, individuálnych, skupinových a čestných.
2. Zakladajúcim členom SSCM sa stane taký člen – jednotlivec, alebo skupinový člen, ktorý raz navždy zaplatí poplatok stanovený posledným valným zhromaždením.
3. Individuálnym členom sa stane jednotlivec, veriaci nad 16 rokov bez ohľadu na národnú a náboženskú príslušnosť, ktorý prejavuje záujem o povznesenie dedičstva sv. Cyrila a Metoda, zaplatí pri vstupe 5 € a potom každoročne poplatok stanovený posledným valným zhromaždením. Členom SSCM môže so súhlasom rodičov byť aj osoba mladšia ako 16 rokov po schválení výborom SSCM.
4. Skupinovým členom môže byť farnosť, rehoľný dom, náboženská obec, spoločenstvo sv. ruženca, cirkevná škola a pod., ak súhlasí s poslaním SSCM a bude ho spoločensky a hmotne podporovať. Výška vstupného poplatku a výška každoročného členského poplatku sú stanovené posledným valným zhromaždením.
5. Čestným členom SSCM môže byť osoba, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj a povznesenie dedičstva sv. Cyrila a Metoda a náboženského života. Udelenie čestného členstva navrhuje výbor SSCM a vyhlasuje – schvaľuje valné zhromaždenie.
6. Členstvo v SSCM zaniká úmrtím, vystúpením člena, neplatením členského alebo zánikom spolku.
7. Člen – jednotlivec má právo:
a. zúčastňovať sa na členských zhromaždeniach, podujatiach a na celkovej činnosti SSCM
b. voliť a byť volený do orgánov SSCM
c. vyjadrovať sa ku všetkým otázkam SSCM a byť informovaný o činnosti spolku a výsledkoch rokovaní jeho orgánov
d. podávať návrhy, pripomienky, žiadosti a sťažnosti orgánom SSCM
e. navrhovať nových členov a zrušiť svoje členstvo
f. dostať každoročne bezplatne spolkový kalendár a podielovú knihu, ak to umožní ekonomická situácia spolku a schváli to výbor SSCM.
8. Člen SSCM má povinnosť:
a. všestranne prispievať k rozvoju činnosti SSCM a jeho poslania
b. dodržiavať stanovy a platiť členské príspevky
9. Čestný člen má práva ako individuálny člen. Nemôže však voliť a byť volený do orgánov SSCM. Má iba poradný hlas.
10. Členské právo môže byť po úmrtí člena na požiadanie a po schválení výborom prenesené na žijúceho manžela, alebo manželku.
§6
Miestne odbočky
1. Základnou organizačnou jednotkou členskej základne je miestna odbočka.
2. Na čele miestnej odbočky je výbor s voleným predsedom, pri menšom počte členov dôverník SSCM.
3. Miestna odbočka SSCM vyvíja činnosť, ktorá vyplýva zo stanov SSCM, z rozhodnutia jej orgánov s prihliadnutím na miestne podmienky a potreby. V súlade s tým môže vytvárať záujmové a iné organizačné zložky.
4. Miestna odbočka SSCM má právnu subjektivitu odvodenú od právnej subjektivity SSCM, ktorú jej udeľuje štatutárny orgán SSCM na základe žiadosti, po schválení výborom spolku. Právna forma miestnej odbočky je „organizačná jednotka združenia“.
5. Štatutárnym orgánom miestnej odbočky spolku je predseda výboru miestnej odbočky.
§7
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie / ďalej len VZ / je najvyšším orgánom SSCM.
2. VZ SSCM prerokúva zásadné otázky zamerania činnosti SSCM a závažné opatrenia v oblasti náboženského a kultúrneho života gréckokatolíkov.
3. VZ SSCM tvoria delegáti členskej základne a zástupcovia stálych inštitucionálnych zložiek spolku.
4. VZ SSCM schvaľuje:
a. stanovy SSCM a zmeny stanov SSCM
b. správu výboru SSCM a kontrolnej komisie SSCM
c. volebný poriadok SSCM
d. výšku členských príspevkov
5. VZ SSCM volí na návrh členskej základne:
a. výbor SSCM
b. predsedu SSCM
c. dvoch podpredsedov
d. kontrolnú komisiu SSCM
6. Riadne VZ SSCM zvoláva výbor spolku raz za 4 roky. Jeho zvolanie sa oznamuje členom najneskôr 6 týždňov pred termínom konania.
7. Mimoriadne VZ SSCM sa zvolá, ak o to požiada tretina individuálnych a skupinových členov alebo dve tretiny členov výboru, najneskôr do troch mesiacov od dňa predloženia žiadosti výboru SSCM. Zvolanie mimoriadneho VZ sa oznamuje členom najneskôr 3 týždne pred jeho konaním.
8. VZ sa koná zásadne za priamej účasti delegátov. Počet a spôsob voľby delegátov na VZ SSCM určuje výbor SSCM so zreteľom na pomerné zastúpenie miestnych odbočiek SSCM.
§8
Hauptvorstand
1. Výbor SSCM riadi celú činnosť medzi VZ SSCM.
2. Výbor SSCM má najmenej 11 členov.
3. Riadne zasadnutie výboru zvoláva predseda SSCM alebo ním poverený podpredseda najmenej dvakrát do roka.
4. Mimoriadne zasadnutie výboru zvoláva predseda / podpredseda / podľa potreby, alebo ak o to požiada najmenej tretina členov výboru.
5. Výbor je schopný uznášania pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov.
6. Do pôsobnosti výboru SSCM patrí hlavne:
a. rozpracovať a zabezpečovať uznesenia VZ SSCM
b. rozhodovať o zásadných úlohách v odbornej a organizačnej činnosti
c. ustanovovať a rušiť odborné komisie a záujmové kluby
d. rozhodovať o počte delegátov na VZ SSCM a o pomernom zastúpení delegátov k počtu členov
e. prerokúvať a schvaľovať správy predsedníctva výboru
f. schvaľovať pracovný a rokovací poriadok výboru a vykonávať organizačné zmeny výboru
g. schvaľovať rozpočet hospodárenia na príslušný kalendárny rok
h. zriaďovať hospodárske zariadenia, t.j. obchodné spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom
i. na prvom zasadnutí po VZ zvoliť z členov výboru správcu a hospodára spolku
Stanovy Spolku svätého Cyrila a Metoda
7. Výbor SSCM zodpovedá za svoju činnosť VZ SSCM.
§9
Predsedníctvo výboru SSCM
1. Výkonným orgánom SSCM je predsedníctvo zložené z predsedu, dvoch podpredsedov, správcu SSCM, hospodára SSCM a 4 členov výboru.
2. Predsedníctvo sa schádza najmenej šesťkrát do roka. Zvoláva ho predseda (podpredseda). Za svoju činnosť zodpovedá výboru SSCM.
3. Predsedníctvo SSCM zabezpečuje najmä tieto úlohy:
a. riadi všetku činnosť výboru SSCM v období medzi zasadnutiami výboru v súlade s jeho uzneseniami
b. rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru správcu SSCM a ostatných riadnych zamestnancov SSCM
c. schvaľuje delegácie a zástupcov SSCM na jednotlivé podujatia
4. Predsedníctvo je schopné uznášania pri účasti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
§10
Predseda SSCM
1. Predseda SSCM, v jeho neprítomnosti podpredseda:
a. je štatutárnym orgánom SSCM, reprezentuje SSCM na verejnosti
b. zvoláva, riadi a usmerňuje zasadnutia predsedníctva SSCM a zodpovedá za výkon jeho rozhodnutí
c. určuje základné povinnosti výkonného sekretariátu
d. má prvoradé podpisové a dispozičné právo
§11
Správca a hospodár SSCM
1. Správca zodpovedá za činnosť sekretariátu SSCM.
2. Hospodár SSCM zodpovedá za hospodárenie SSCM.
§12
Sekretariát SSCM
1. Sekretariát SSCM zabezpečuje plnenie organizačných a iných úloh ekonomicko-technického charakteru. Za jeho činnosť zodpovedá správca SSCM.
§13
Kontrolná komisia SSCM
1. Kontrolnú komisiu SSCM volí VZ SSCM.
2. Kontrolná komisia / ďalej len KK / má 3 členov a 1 kandidáta.
3. Členovia KK SSCM sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach výboru SSCM.
4. Predseda KK SSCM sa môže zúčastňovať na zasadnutiach predsedníctva výboru SSCM.
5. KK SSCM za svoju činnosť zodpovedá VZ SSCM, ktorému predkladá správu o činnosti KK SSCM.
6. KK SSCM sa schádza najmenej dvakrát do roka. Zasadnutie zvoláva predseda KK SSCM.
7. KK SSCM kontroluje:
a. činnosť predsedníctva a sekretariátu v zmysle uznesení výboru SSCM
b. činnosť výboru SSCM v zmysle uznesení VZ SSCM
c. hospodárenie SSCM
8. KK SSCM sa vyjadruje k sťažnostiam členov a predkladá ich výboru SSCM.
§14
Hospodárske zariadenia SSCM
1. Hospodárske zariadenia SSCM vykonávajú najmä vydavateľskú a nakladateľskú činnosť, výrobnú a obchodnú činnosť v oblasti cirkevných a chrámových potrieb, náboženskej literatúry a podobne.
2. Pre svoju činnosť budujú technickú a obchodnú základňu.
§15
Hospodárenie a majetok SSCM
1. Hospodárenie SSCM sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a nariadení právneho poriadku Slovenskej republiky.
2. Za hospodárenie zodpovedá hospodár SSCM.
3. Finančné prostriedky pre svoju činnosť SSCM nadobúda:
a. z príspevkov členov
b. zo subvencií, darov a dotácií inštitúcii v Slovenskej republike a v zahraničí
c. z hospodárskej činnosti hospodárskych zariadení
§16
Záverečné ustanovenia
1. Spolok sv. Cyrila a Metoda sa môže rozpustiť len rozhodnutím VZ SSCM dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov. V takomto prípade je VZ SSCM povinné rozhodnúť o majetku SSCM.
Stanovy Spolku svätého Cyrila a Metoda
2. Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove vydal súhlas na vykonávanie činnosti podľa týchto stanov pod číslom 1684/90 zo dňa 13. 8. 1990.
3. Stanovy boli schválené na Valnom zhromaždení dňa 2. marca 1991 v Michalovciach.
4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonalo registráciu dňa 28.5.1991 pod číslom spisu VVS/1-900-90/82
§17
Zmeny a doplnky
1. Zmeny stanov boli schválené na Valnom zhromaždení dňa 29. apríla 1995, 12. júna 1999, 24. mája 2003, 12. mája 2007 a 16. mája 2015 v Michalovciach, ktoré týmito stanovami strácajú platnosť a účinnosť.

Tieto stanovy boli schválené na 7. valnom zhromaždení 16. mája 2015 v Michalovciach a prijaté Ministerstvom vnútra SR 28. augusta 2015.

PRÍLOHA č. 1

© Znak Spolku sv. Cyrila a Metoda

PRÍLOHA č. 2
Prehľad poplatkov pre členov schválený Valným zhromaždením zo dňa 6. mája 2023

Zakladajúci člen: raz navždy 500 EUR
Riadny člen: pri vstupe 7 EUR a potom každoročne 7 EUR
Skupinový člen: pri vstupe 15 EUR a potom každoročne 10 EUR

de_DEDeutsch
sk_SKSlovenčina de_DEDeutsch