O spolku

Spolok sv. Cyrila a Metoda (SSCM) je náboženským a kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov na Slovensku.

Činnosť rozvíja medzi gréckokatolíkmi v celej Slovenskej republike i v zahraničí s úsilím zachovať a zveľaďovať dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy, a upevňovať náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov. História spolku siaha do roku 1941, keď z túžob a obiet veriacich sa priekopníci cyrilo-metodského hnutia gréckokatolíkov rozhodli založiť v Michalovciach svoju vlastnú ustanovizeň. Po krátkom, ale úspešnom období existencie v roku 1950 postihol spolok zákaz činnosti a zhabanie všetkého imania. Činnosť obnoveného Spolku sv. Cyrila a Metoda schválil Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove dňa 13. augusta 1990. Prvým predsedom spolku sa stal arcidekan Jozef Knežo.

Spolok má štyri druhy členstva – zakladajúcich, individuálnych, skupinových a čestných členov. V súčasnosti má spolok vyše sto zakladajúcich a viac ako 3500 individuálnych členov. Najvyšším orgánom spolku je valné zhromaždenie, ktoré sa schádza každé štyri roky. Činnosť spolku riadi výbor spolku na čele s predsedom. Hospodárskou  jednotkou spolku je vydavateľstvo BYZANT Košice s. r. o.

Aktivita SSCM sa prioritne realizuje vo vydavateľskej činnosti. Spolok vydáva každoročne tradičný gréckokatolícky knižný kalendár – ” V brázde Metodovej” pre celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a podielovú knihu pre svojich členov i pre širšiu verejnosť. Ďalej  príležitostne vydáva ďalšie publikácie aj zbierky poézie, zamerané najmä na východnú spiritualitu, listový kalendár, cirkevné piesne na CD nosičoch, drobnú formačnú literatúru a iné. Zásluhou spolku bolo odhalená skoro desiatka  pamätných tabúľ významným osobnostiam cirkevného i spolkového života. Z ďalších aktivít treba spomenúť podporovanie stretnutí mládeže, festivalov duchovných piesní byzantského obradu i gospelových piesní, podporu športových podujatí kresťanských organizácii, cirkevných škôl, podporu stavebných činnosti a oprav cyrilo-metodovských a pútnických sakrálnych stavieb, mobiliáru, atď. Výbor spolku si cení dobrú spoluprácu so Spolkom sv. Vojtecha v Trnave, Cyrilometodskou spoločnosťou v Bratislave, Domom Matice slovenskej v Michalovciach, Košiciach, Vlastivedným múzeom v Trebišove,  Zemplínskym múzeom v Michalovciach, Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach a ďalšími inštitúciami.

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina