Ôsme valné zhromaždenie

V sídle Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa v sobotu 25. mája uskutočnilo v poradí 8. valné zhromaždenie tejto kultúrno-náboženskej ustanovizne. Rokovaniu predchádzala koncelebrovaná sv. liturgia vo farskom Chráme Narodenia presvätej Bohorodičky. S prítomnými kňazmi ju slúžil košický eparcha Milan Chautur, CSsR, ktorý zároveň povedal homíliu. Liturgiu krásnym spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa pri tunajšej Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha.
Samotné rokovanie v neďalekom hoteli Družba, na ktorom účastníci zhodnotili spolkovú činnosť za uplynulé 4-ročné obdobie, otvoril predseda o. doc. Michal Hospodár. Ten v úvode tlmočil pozdravy vladykov Jána Babjaka, SJ, a Milana Lacha, SJ. Účastníkov VZ osobne pozdravili Mgr. Miroslav Sopko, poslanec NR SR, Mgr. Viliam Záhorčák, primátor mesta Michalovce a poslanec KSK a prof. Peter Žeňuch, riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava. V programe okrem hodnotiacich správ za roky 2015 – 2019 boli aj voľby orgánov na ďalšie 4-ročné obdobie 2019 – 2023. Omladený 12-členný výbor Spolku aj naďalej povedie o. M. Hospodár, za podpredsedov boli zvolení Mgr. Ingrid Lukáčová a Ján Poprik. Trojčlennú kontrolnú komisiu povedie Ing. Pavol Kurilec. Na návrh výboru 8. valné zhromaždenie vyhlásilo za čestných členov Spolku sv. Cyrila a Metoda preosvieteného vladyku Milana Chautura za jeho podiel na šírení cyrilometodského dedičstva a Ing. Borisa Voroňáka za spoluprácu a podporu spolkovej činnosti. Pri príležitosti konania VZ bol vydaný príležitostný bulletin s názvom Spojenie tradície so súčasnosťou.
Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorý po politických a spoločenských zmenách po roku 1989 nadviazal na činnosť Jednoty sv. Cyrila a Metoda (1941 – 1950), je nápomocný miestnej Gréckokatolíckej cirkvi. Každoročne vydáva knižné kalendáre (v posledných rokoch pod názvom V brázde Metodovej), podielové knihy a iné knižné publikácie, spoluorganizuje príležitostné podujatia vo farnostiach a odhaľovanie pamätných tabúľ významným osobnostiam tejto cirkvi, od roku 2007 aj prehliadky vianočných vinšov, kolied a ľudových hier pod názvom “Christos raždajetsja!” a podporuje ďalšie aktivity.

JP

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina