Nekrológ k úmrtiu MUDr. Juraja Dudu

V piatok 15. novembra 2019 sa v Dome smútku v Michalovciach (na starom mestskom cintoríne) konala posledná rozlúčka s MUDr. Jurajom Dudom, lekárom, folkloristom, výtvarníkom, básnikom, milovníkom Zemplína, zboristom, zakladajúcim a čestným členom Spolku sv. Cyrila a Metoda. Pohrebné obrady vykonali oo. Michal Hospodár, Jozef Jurčenko CSsR, Jaroslav Štelbaský CSsR, Jozef Ján Oharčák CSsR, Ján Čuchráč CSsR a Rastislav Dzurjovčin.

Juraj Duda sa narodil 23. septembra 1932 v dedinke Úbrež v okrese Sobrance. Vyrastal v gréckokatolíckej rodine a v mladosti uvažoval o kňazskom povolaní. Skôr však než zmaturoval na sobranskom gymnáziu, prišli smutneznáme udalosti, ktorých dôsledkom bol dlhoročný zákaz Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. A tak sa namiesto lekára, ktorý pomáha pri liečení duchovnej choroby, formoval z mladého Juraja lekár liečiaci telesné choroby. Po skončení štúdia medicíny žil v Michalovciach, kde najprv jedenásť rokov pôsobil ako obvodný lekár, neskôr ako reumatológ. V tomto medicínskom odbore sa vypracoval na špičkového odborníka. Veľa publikoval, prednášal, taktiež bol spoluautorom viacerých učebníc a odborných kníh. Z niektorých sa vyučuje dodnes. Svojmu povolaniu sa venoval ešte aj dve desaťročia po dovŕšení dôchodkového veku.

Okrem toho, že bol dobrým odborníkom, Pán ho obdaril aj ďalšími talentami, ktoré podľa vtedajších možností dokázal plne využiť. Ako dobrý spevák sa dostal do novozaloženého FS Zemplín, kde dlhé roky pôsobil nielen ako spevák, ale aj ako tlmočník. S týmto kultúrnym telesom precestoval takmer celú Európu. Dlhé roky sa venoval aj zborovému spevu. Viedol ženský zbor, ktorý v centre Zemplína pôsobil 20 rokov. Po politických a spoločenských zmenách v Československu sa stal členom speváckeho zboru profesora Hlaváča a po vzniku miešaného speváckeho Zboru sv. Jozefa pri Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach v roku 1995 pôsobil nielen ako spevák, ale aj ako kronikár. V roku 2001 sa s týmto popredným gréckokatolíckym zborom zúčastnil na blahorečení vladyku P. P. Gojdiča a redemptoristu M. D. Trčku v Ríme.

Ako výtvarník vytvoril stovky kresieb. V jeho obrazoch bola hmatateľná a neprehliadnuteľná láska k životu, práci, i ľuďom. Častými motívmi jeho obrazov boli matka, rodný kraj, folklór a iné. Jeho kresby sú súčasťou približne 40 publikácií a časopisov. Je autorom prvého loga “Michalovce – srdce Zemplína” z roku 2002 či Pamätného listu Spolku sv. Cyrila a Metoda k 10. výročiu obnovenia činnosti. Mal aj niekoľko samostatných výstav, napr. Potulky po cestách (Michalovce, 2012) a Od básne k obrazu (Vinné, 2017), ktorá tvorí trvalú expozíciu galérie v rodinnom dome jeho príbuzných vo Vinnom.

November 1989 zastihol Juraja Dudu krátko pred dovŕšením dôchodkového veku. Ani to mu však nebránilo v tom, aby sa aktívne zapojil do obnovy a činnosti nášho cyrilometodského spolku, ktorý nemohol byť štyri desaťročia oficiálne nápomocný našej cirkvi. Už v roku 1990 bol členom prípravného výboru, ktorý sa schádzal na fare v Topoľanoch a v rokoch 1991 – 2019 bol na valných zhromaždeniach sedemkrát zvolený do výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda. Kým mu to zdravotný stav dovolil, aktívne sa podieľal na činnosti tejto kultúrno- náboženskej ustanovizne – príprava podujatí, príspevky do kalendára (básne, články, ilustrácie) či iných spolkových publikácií, pri ktorých často spolupracoval aj s nedávno zosnulým PhDr. Ernestom Sirochmanom.
Za svoju dlhoročnú tvorivú činnosť získal viaceré ocenenia. Jeho obetavú prácu pri šírení cyrilometodského dedičstva ocenil aj náš spolok udelením titulu “Čestný člen Spolku sv. Cyrila a Metoda” v roku 2011. Juraj, ešte raz za všetko ďakujeme!

MUDr. Juraj Duda odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi po dlhej chorobe 13. novembra 2019 v Michalovciach v 88. roku života. Telesné ostatky nebohého boli uložené na obecnom cintoríne v Úbreži.

Blažený pokoj a večná mu pamiatka!

Ján Poprik

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina