Ôsme valné zhromaždenie SSCM v Michalovciach

V Michalovciach, sídle nášho cyrilo-metodského spolku, sa v sobotu 25. mája uskutočnilo v poradí 8. valné zhromaždenie, na ktorom sme zhodnotili činnosť za obdobie 2015 – 2019. Rokovaniu predchádzala koncelebrovaná sv. liturgia vo farskom Chráme Narodenia presvätej Bohorodičky. S prítomnými kňazmi ju slúžil košický eparcha Milan Chautur CSsR, ktorý zároveň povedal homíliu. Liturgiu nádherným spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa, účinkujúci pri tunajšej Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha. Samotné rokovanie v neďalekom hoteli Družba, na ktorom účastníci zhodnotili spolkovú činnosť za uplynulé 4-ročné obdobie, otvoril predseda o. doc. Michal Hospodár. Ten v úvode tlmočil pozdravy vladykov Jána Babjaka SJ, prešovského archieparchu-metropolitu a Milana Lacha, SJ, parmského eparchu. Účastníkov valného zhromaždenia osobne pozdravili Mgr. Miroslav Sopko, poslanec NR SR, Mgr. Viliam Záhorčák, primátor mesta Michalovce a poslanec KSK a prof. Peter Žeňuch, riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.
Ako uviedol v správe o činnosti o. M. Hospodár, za spomínané obdobie vstúpilo do našich radov vyše 300 nových členov, ale z členskej základne ubudlo 604 členov. Z nich vyše 60% odišlo na večnosť, ďalší sa buď odhlásili pre vysoký vek, alebo boli preradení medzi neplatičov a majú pozastavené členstvo. K termínu konania VZ mal spolok vo všetkých formách 3 148 členov. Okrem knižných kalendárov (v posledných rokoch vychádzajú pod názvom v brázde Metodovej), podielových kníh a iných tlačovín sme v rodisku o. Pavla Spišáka, prvého prekladateľa sv. liturgie do slovenčiny, iniciovali odhalenie pamätnej tabule a rekonštrukciu jeho náhrobného pomníka na cintoríne v rodnom Telgárte. Pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu sme sa podieľali na príprave sympózií v Košiciach a Michalovciach, z ktorých vzišiel zborník referátov. Naši zástupcovia sa zúčastnili taktiež iných sympózií, kde sa spomínalo na obete totalitných režimov. Taktiež spolupracujeme s farnosťami pri organizovaní prehliadok vianočného folklóru – vianočných vinšov, kolied a ľudových hier pod názvom “Christos raždajetsja!”, ktoré majú tradíciu od roku 2007. V posledných rokoch sme sa takto stretli vo farnostiach Trebišov, Nacina Ves, Dúbravka a Zalužice. Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín M. Kasardu a M. Fedora SJ sme sa podieľali na príprave spomienkových stretnutí v Sačurove a v Košiciach.
Správu o hospodárení spolku a vydavateľstva Byzant predložil správca SSCM Ing. Michal Boka, správu o činnosti kontrolnej komisie jej predseda Ing. Pavol Kurilec.
V programe okrem hodnotiacich správ za roky 2015 – 2019 boli aj voľby orgánov na ďalšie 4-ročné obdobie 2019 – 2023. Omladený 12-členný výbor Spolku aj naďalej povedie o. M. Hospodár, za podpredsedov boli zvolení Mgr. Ingrid Lukáčová a Ján Poprik, ďalšími členmi sú Ing. Michal Boka (zároveň správca SSCM), František Čornej, Ing. Katarína Házyová, Ing. Michal Hospodár, Ľubomír Kušnír, Mgr. Adam Mackovjak, Mons. doc. Ľubomír Petrík, Anna Sevková a Jaroslav Varga. Trojčlennú kontrolnú komisiu povedie Ing. Pavol Kurilec, pomáhať mu budú Marcela Gamrátová a Mgr. Vladimír Jurčenko. Na návrh výboru 8. valné zhromaždenie vyhlásilo za čestných členov Spolku sv. Cyrila a Metoda preosvieteného vladyku Milana Chautura, CSsR, za jeho podiel na šírení cyrilometodského dedičstva a Ing. Borisa Voroňáka za spoluprácu a podporu spolkovej činnosti.
Z diskusie, v ktorej vystúpili Ing. M. Boka, Jozef Lukáč, Mgr. Adam Mackovjak a Mgr. V. Jurčenko, vyplynuli viaceré podnety, ktorými sa bude výbor zaoberať. Po schválení uznesenia si účastníci VZ na záver pozreli dokument krátky dokument o spolku, ktorý vyrobila TV Logos.

Ján Poprik, podpredseda SSCM

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina